html>  CZ         html>  EU        Zákaznická podpora: +420 602 621 974        Doprava a platba        Kontakty        O nás

Množstevné zľavy na svadobné objednávky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné spoločnosti

bubibubi, s.r.o.
so sídlom Bezručova 2186/15, 750 02 Přerov, Česká republika
IČO: 06648711, DIČ: CZ06648711
vedené u Krajského soudu v Ostravě, vložka C oddíl 72770

telefon: +420 731 175 555
e-mail: info@bubibubi.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti bubibubi, sro, so sídlom Bezručova 2186/15, Přerov 750 02, IČO: 06648711 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.bubibubi.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.bubibubi.sk a ďalšie súvisiace právne vzťahy. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, alebo je právnickou osobou, neuplatnia sa v uzatváranej kúpnej zmluve zákonná ochrana spotrebiteľa (najmä podľa občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa) ani ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok (najmä sa neuplatnia príslušné ustanovenia čl. 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy).

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Odkazy na zákony v obchodných podmienkach uvedené nižšie, odkazujú na české zákony, tedy zákony sídla/štátu predávajúceho.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke www.bubibubi.sk môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia zásadne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Spolu s akceptáciou objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu taktiež aktuálne znenie kúpnej zmluvy a obchodných podmienok vo formáte PDF.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi podľa svojej voľby v objednávke:
·v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
·prostredníctvom platobného portálu ComGate

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.5.), Požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v papierovej podobe spolu s objednávkou alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.7. Ďalšie práva a povinnosti strán ohľadom platby tovaru upravujú Dodacie a platobné podmienky predávajúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Ak sa nejedná o prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete aspoň odoslaný. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na kontaktný e-mail predávajúceho alebo na kontaktnú adresu sídla predávajúceho.

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy na kontaktnú adresu predávajúceho. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale.

5.4. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho (meno a priezvisko a elektronickú adresu). Pre urýchlenie procesu predávajúci odporúča, aby kupujúci spolu s vráteným tovarom predložil kópiu faktúry, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia kúpnej ceny tovaru.

5.5. Predávajúci vráti kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Predávajúci peňažné prostriedky vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je od kupujúceho prijal, alebo spôsobom, aký kupujúci požadoval. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru a nákladov na dodanie tovaru.

5.8. Pri zasielaní tovaru je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru.

5.9. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim hradí kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar vrátený pre svoju povahu poštou.

5.10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

6.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie). Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neučinil.

6.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru upravujú Dodacie a platobné podmienky predávajúceho.

7. Práva z chybného plnenia (reklamácie)

7.1. Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
7.2.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
7.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
7.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak tieto vady boli spôsobené neodborným zásahom, užívaním v rozpore s obvyklým určením tovaru, nesprávnym skladovaním, bežným opotrebovaním, alebo poškodením, ktoré nespôsobil predávajúci.

7.4. Práva z chybného plnenia kupujúcemu ďalej nepatrí, ak o vade pred prevzatí tovaru vedel alebo musel vedieť, ďalej ak kupujúci vadu sám spôsobil, najmä tým, že alebo konal v rozpore s kúpnou zmluvou, týmito obchodnými podmienkami alebo pokyny predávajúceho týkajúce sa tovaru.

7.5 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je povinný uplatniť práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, kedy vadu zistil, alebo pri náležitej pozornosti zistiť mal, a to najneskôr v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci v mieste sídla alebo v mieste podnikania predávajúceho. Predávajúci odporúča kupujúcemu predávajúceho o uplatňovanej reklamácii informovať vopred telefonicky, e-mailom či písomne. Reklamovaný tovar kupujúci zašle predávajúcemu, pričom predávajúci pri zasielaní odporúča zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Pre uľahčenie a zrýchlenie vybavenie reklamácie je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

7.7 Za okamih uplatnenia práva zo chybného plnenia sa považuje okamih, kedy bol predávajúcemu kupujúcim oznámený výskyt vady a uplatnené právo z chybného plnenia.

7.8. V prípade, že tovar má vady, má kupujúci právo najmä na odstránenie vady tovaru či na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

7.9. Ak je chybné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo najmä na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez vady či na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.10. O uplatnení práva z chybného plnenia vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie, ktorého obsahom je dátum uplatnenia práva zo chybného plnenia, predmet reklamácie a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

7.11. Predávajúci o reklamácii rozhoduje ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

7.12. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Právo na úhradu týchto nákladov však musí kupujúci uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba uplatniť práva z chybného plnenia.

7.13. Nad rámec zákonnej záručnej doby predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za akosť.

8. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

8.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

8.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

8.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9. Doručovanie

9.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

9.2. Správa je doručená:

  • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
  • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

10. Kontrola predávajúceho, mimosúdne riešenie sporov, sťažnosti

10.1. K predaju tovaru je predávajúci oprávnený na základe živnostenského oprávnenia. Činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaní. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Česká obchodná inšpekcia je orgánom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy či z týchto obchodných podmienok. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

10.2 Pre podanie sťažnosti týkajúce sa kúpnej zmluvy a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môže kupujúci tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Prípadné sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu info@bubibubi.sk. Kupujúci sa ďalej môže obrátiť na subjekty uvedené v čl. 9 obchodných podmienok.

10.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania.

11. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

11.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografií, obrázkov, log, programového vybavenia a ďalšie) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmú meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu oprávnených osôb. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

11.2. Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

11.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

11.4. Ak sa kupujúci pri užívaní webového rozhrania dopustí akéhokoľvek porušenia, vyhradzuje si predávajúci právom obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup kupujúceho na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný predávajúcemu uhradiť škodu, ktorá týmto konaním vznikla, a to v plnej výške.

11.5. Predávajúci upozorňuje kupujúceho na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opustenie webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že sa kúpna zmluva uzatvorená medzi nimi riadia príslušnými právnymi predpismi Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom, prípadne zákonom o ochrane spotrebiteľa. Týmto nie je vylúčená ochrana spotrebiteľa poskytnutá mu právom štátu, kde má spotrebiteľ obvyklé bydlisko.

12.2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nimi, spory, ktoré vzniknú v súvislosti s kúpnou zmluvou, vrátane sporov o jej platnosti, výkladu, realizácie či ukončenia, práva z tohto právneho vzťahu priamo alebo nepriamo vznikajúce, otázky právnej platnosti tohto právneho vzťahu, otázky práv s vyššie uvedenými právami súvisiacimi, a to aj v prípade, že táto kúpna zmluva bude neplatná, zrušená alebo od nej bude odstúpené, budú najprv riešené cestou zmieru na zásadách poctivosti a dobrých mravov. V prípade neúspechu zmierlivého riešenia budú spor riešiť v rámci súdneho konania pred súdmi Českej republiky.

12.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

12.5. Ak nebude dohodnuté inak alebo ak nie je v týchto obchodných podmienkach stanovené inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená elektronickou poštou, osobne alebo doporučene pozemnou poštou. Kupujúcemu je doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho, správa je doručená okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty kupujúceho.

12.6. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho oprávnený práva a povinnosti z kúpnej zmluvy postúpiť na tretiu osobu.

12.7. Kupujúci na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

12.8. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.9. Ak upravujú tieto obchodné podmienky práva a povinnosti kupujúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou týchto obchodných podmienok pre kupujúceho výhodnejšie, než obchodné podmienky, ktorými sa riadi daná kúpna zmluva, použijú sa v týchto prípadoch príslušné výhodnejšie ustanovenia týchto obchodných podmienok.

Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy


V Přerove dňa 9.10.2020

Kvalita


Kvalitné výrobky

zo skvelých látok

Doprava


Rychlá doprava

odosielame bleskovo

Servis


Zákaznický servis

Poradíme Vám

Platba


Bezpečná platba

cez bránu Comgate